Komunikaty - archiwum

Informacja o naborze na stanowisko psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie informuje, że zatrudni na umowę zlecenie psychologa do realizacji projektu systemowego „Przez wiedzę do sukcesu – aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Świętajno”

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie

19-411 Świętajno

 

Określenie stanowiska: Psycholog.

Umowa  współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)     ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,

c)      min. 3 – letnie doświadczenie w pracy jako psycholog,

d)     doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów indywidualnych i grupowych,

e)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

f)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      przeprowadzenie 30 godz. warsztatów dotyczących badania kompetencji  i umiejętności społecznych funkcjonowania w środowisku lokalnym, oraz radzenia sobie ze stresem 15 uczestników projektu.

Preferowane cechy osobowości kandydata:

a)      komunikatywność,

b)       kreatywność,

c)      samodzielność,

d)     dokładność,

e)      odpowiedzialność,

f)       sumienność.

 

Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys (CV),

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

d)     kserokopia dowodu osobistego,

e)      oświadczenie o niekaralności,

f)       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na

stanowisku psychologa,

g)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 ze zm./

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie do 17 czerwca 2013 r. w godzinach 8.00 – 15.00 – osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie,

19-411 Świętajno

 z dopiskiem : „Nabór na stanowisko psychologa do projektu systemowego „Przez wiedzę do sukcesu – aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Świętajno”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Na podstawie złożonych ofert zostanie wybrany kandydat, który spełni wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu. O wyniku zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Kierownik GOPS w Świętajnie
Wiesława Derlaga

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2013 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 1710
07 czerwca 2013 08:41 (Krzysztof Sawicki) - Zmiana danych dokumentu.
07 czerwca 2013 08:36 (Krzysztof Sawicki) - Dodanie dokumentu.