Komunikaty - archiwum

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Świętajno

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

na terenie Gminy Świętajno

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Wójta Gminy Świętajno Nr Or.0052.2.2012  z dnia 04 stycznia 2012 r, działając na podstawie art. 25  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza:

 

  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

 

I. Przedmiot zamówienia.

Zadanie 1. „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Świętajno, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”, w okresie od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. dla około 10 osób, około 3500 godzin.

Zadanie 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie gminy Świętajno” w okresie od 01 lutego  2013 r. do 31 stycznia 2014 r. dla około  6  osób, około 3.000  godzin.

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres działania zadania Nr 1 :

Usługi opiekuńcze  na podstawie art.50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 , 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Dodatkowe wymagania do zadania  Nr 2:

1) Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze. zm.);

2) Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie,  zgodnie z  wydaną decyzją administracyjną;

3) Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

4) Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

II. Wysokość dotacji:

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2013 – kwota   48.000 zł.

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2013 – kwota ok. 61.667 zł

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Kierownikiem Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

- termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 01 lutego 2013r. do 31 stycznia 2014 r.;

- zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych;

- szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

- podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie lub przesłać pocztą na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie, 19-411 Świętajno  w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. do godziny 13.00.

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na realizacje pojedynczego zadania,

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem rodzaju (numeru) zadania.

5. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

- opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Gminy Świętajno.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;

- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Formularz oferty dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie  oraz na stronie internetowej www.gopsswietajno.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 stycznia 2012 r. o godzinie 15.00

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

- formalne - do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25  ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w określonym terminie;

- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

- cenę usługi za 1 godzinę;

- doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;

- realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;

- posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

4. Wyboru oferty dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5. Od decyzji Kierownika, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno, na stronie internetowej i  tablicy ogłoszeń w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie

7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

VII. Informacja o realizacji „Zadania Nr 1, Nr 2 w latach   2011 - 2012

 

Wykonawcy zadania w latach 2011 i 2012

1. Zadanie Nr 1 :

- 2011 rok : usługi realizowała Agencja Usługowo – Opiekuńcza „Kardia”, 19-400 Olecko,  ul. Słowackiego 44

-2012 rok : usługi realizowała Agencja Usługowo – Opiekuńcza „Kardia”, 19-400 Olecko, ul. Słowackiego 44

 

2. Zadanie Nr 2

- 2011 rok : usługi realizowała Agencja Usługowo – Opiekuńcza „Kardia”, 19-400 Olecko, ul. Słowackiego 44

2012 rok : usługi realizowała Agencja Usługowo – Opiekuńcza „Kardia”, 19-400 Olecko,  ul. Słowackiego 44

 

 

 

Kwoty wydatkowane w latach 2011  i 2012

 

1. Zadanie Nr 1:

- 2011 rok : 49.126 zł

2012 rok : 47.742 zł

 

2. Zadanie Nr 2:

- 2011 rok : 38.680 zł

- 2012 rok : 70.354 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiesława Derlaga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2013 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 1817
11 stycznia 2013 15:27 (Krzysztof Sawicki) - Zmiana danych dokumentu.
11 stycznia 2013 15:26 (Krzysztof Sawicki) - Zmiana danych dokumentu.
11 stycznia 2013 15:19 (Krzysztof Sawicki) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_1_13_zalaczniki.zip] do dokumentu.