Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny - ponowne ogłoszenieNabór na  wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Świętajnie ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  pracownika socjalnego

I. Wymiar czasu pracy : 1 etat 

 II. Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie niezbędne do wykonywania  zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t. j. Dz.U z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw  publicznych, 

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. nieposzlakowana opinia,

5. dobra znajomość obsługi komputera,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,

7. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz.  1507  ze  zm.),

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.  z  2018  r. poz.2096  ze  zm. ),

c) ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.). 

8. prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,

9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

 II. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

d) znajomość obsługi komputera,

e) samodzielność,

f) rzetelność i dokładność,

g) odpowiedzialność.

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających  się   o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na  zlecenie innych instytucji uprawnionych, 

b) praca socjalna,

c)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

d) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

e) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

f) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

g) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

h) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

i) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

j) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych [programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

k) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego  w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących  przepisów  prawnych,

IV.   Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),   

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów  potwierdzające wymagane wykształcenie, 

d) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

e) podpisane oświadczenie o niekaralności na przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz o zapoznaniu się z informacją o przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawach. W przypadku przekazania danych przekraczających Kodeks Pracy prosimy o złożenie dodatkowej zgody na ich przetwarzanie.

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 06  grudnia  2019 r. do godziny 15.00  w siedzibie Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Świętajnie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie, 19-411 Świętajno 104 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego ”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone  klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w  niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2018, poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach  samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”

 

Kierownik GOPS
Wiesława Derlaga

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2019 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 82
26 listopada 2019 12:29 (Leszek Suliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2019 12:29 (Leszek Suliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2019 12:28 (Leszek Suliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)